Správa domu a vedení účetnictví

Správa domu a vedení účetnictví je záležitostí poměrně odbornou a správné provádění by v závislosti zejména na stále se vyvíjející legislativě mělo být svěřeno do rukou správce, který je schopen a především ochoten udělat maximum pro bezproblémový chod domu. Naše společnost poskytuje široký rozsah služeb spojených přímo se správou Vašeho domu, tak i dalších činností, které Vám, vlastníkům nemovitostí či potenciálním klientům, přinesou úsporu času a sil.

Zde Vám tedy předkládáme nabídku na provádění správy Vašeho domu naší společností :

 

Oblast provozní

 

 • vedení evidence objektů (domů), vchodů, bytových a nebytových jednotek 
 • vedení evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek včetně sledování změn vlastnictví, evidence nájemců a dalších uživatelů bytových a nebytových jednotek 
 • zajištění služby SIPO s Českou poštou s.p. pro výběr plateb vlastníků jednotek, komunikace s Českou poštou s.p., zajišťování provádění změn v předpisech plateb vlastníků jednotek, převod vlastníků bytu 
 • zajišťování dodávek služeb spojených s bydlením (dodávky elektrické energie pro osvětlení společných prostor a pro provoz dalších zařízení společných prostor domu, dodávky studené vody, tepla, ohřevu teplé užitkové vody - TUV, zajištění servisu a revizí výtahů, provozu společné televizní antény, úklidu v domě apod.) 
 • zajišťování odečtů energií a médií v bytových a nebytových jednotkách včetně zajištění montáže a výměn poměrových měřidel - vodoměrů, měřičů spotřeby tepla. 
 • zajišťování pravidelného úklidu společných prostor domu včetně zajištění mimořádného úklidu v případě neplnění si povinností uživatele bytu, daných stanovami společenství nebo domovním řádem 
 • zajišťování údržby zelených ploch - zahradnických prací 
 • zajišťování dalších služeb dle povahy nemovitosti a přání zákazníka

Oblast ekonomická

 

 • předpis a kontrola plateb spojených s vlastnictvím bytových a nebytových jednotek - plateb do fondu oprav a údržby a plateb na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytových a nebytových jednotek (služby spojené s bydlením) 
 • vedení evidence nákladů na provoz domu (opravy a údržbu společných částí domu, služby spojené s bydlením, správní odměna, pojistné apod.), kontrola a příprava úhrady dodavatelských faktur, kontrola věcné správnosti, náležitostí dle zákona, sjednané ceny 
 • provádění vyúčtování tepla, studené vody, teplé užitkové vody, osvětlení, výtahů, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé vlastníky, uživatele jednotek či jiné odběratele dle platných předpisů 
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s bydlením 
 • vedení účetnictví spojeného se správou budov včetně daní - vedení účetnictví, předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné měsíční uzávěrky a 1x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz, údržbu a investice, činnost správce, případné právní zastoupení a úhradu ostatních souvisejících nákladů a o výnosech z případného pronájmu společných částí domu, zpracování daňových přiznání 
 • vymáhání dlužných plateb - vedení přehledu neplatičů, zasílání upomínek, příprava platebních rozkazů, příprava podkladů pro soudní nebo mimosoudní vymáhání

Oblast technická

 

 • archivace a vedení dostupné projektové dokumentace k nemovitosti
 • vedení technické evidence budov, bytových a nebytových jednotek 
 • provádění technických prohlídek objektů, zajišťování odborných posouzení 
 • zajišťování pravidelných revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru 
 • posuzování záměrů vlastníků v oblasti rekonstrukcí bytových jednotek (drobné úpravy bez ohlášení stavebnímu úřadu, akce v režimu ohlášení stavebních úprav a v režimu stavebního povolení) 
 • zajišťování havarijní služby v oblasti vodo-topo, elektro a plynoinstalace - odstranění havarijního stavu tak, aby se zabránilo vzniku dalších škod 
 • zajišťování provádění běžných oprav a údržby společných částí budov 
 • zajišťování a organizace rozsáhlých oprav a rekonstrukcí společných částí domu a kontrola jejich provádění (viz bod. 4. Oblast zadávání veřejných zakázek) 
 • provádění periodického hodnocení stavu nemovitosti, formulace koncepce údržby, oprav, příp. investic do zhodnocení nemovitosti, střednědobé a krátkodobé plány oprav včetně odborného odhadu nákladů

Oblast zadávání zakázek

 

 • příprava zakázky (analýza a objasnění zakázky, specifikace podkladů, rozsahu práce) 
 • návrh akce (spolupráce s projektantem při vypracování variantních studií, objasnění podstatných vazeb a vztahů, souvislostí a vazeb na okolí, předběžná jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi, předběžný odhad stavebních nákladů) 
 • zajištění vypracování projektové dokumentace, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, vypracování a podání žádosti o povolení stavebních úprav a udržovacích prací, obstarání stavebního povolení 
 • provedení výběrového řízení 
 • formulace zadávacích podmínek zakázky, vypracování zadávací dokumentace 
 • distribuce výzvy uchazečům 
 • zajištění prohlídek dotčených nemovitostí pro uchazeče 
 • přijímání nabídek
 • otevírání obálek s nabídkami - podmínka úzké součinnosti s výborem či jiným stanoveným orgánem společenství 
 • odborná výpomoc při posuzování a hodnocení nabídek 
 • vypracování a rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
 • příprava smlouvy s vybraným uchazečem 
 • spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli (získání a vyhodnocení nabídek dodavatelů, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem) 
 • spolupráce při provádění stavby - výkon technického dozoru investora příp. zajištění odborné firmy pro odborný stavební dozor 
 • spolupráce po dokončení stavby (zajištění kolaudačního řízení, odstranění vad a nedodělků, vyhodnocení stavby)

Oblast právní

 

 • zajištění svolání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek v domě, zajištění přítomnosti notáře na jednání - notářský zápis, příprava podkladů pro řádný zápis společenství vlastníků do rejstříku společenství 
 • zajištění provedení prvozápisu společenství vlastníků jednotek domu do rejstříku společenství, vedeného příslušným soudem 
 • zajišťování aktualizace údajů zapsaných do rejstříku společenství, vedeného soudem, a to v závislosti na veškerých změnách, podléhajících zápisu do rejstříku společenství dle usnesení shromáždění vlastníků jednotek domu 
 • příprava textů smluv o pronájmu společných částí domu (nebytové prostory či objekty, reklamní plochy apod.) s osobami určenými vlastníkem a dle jeho dispozic 
 • poradenská činnost při uzavírání smluv o dodávkách služeb 
 • poradenská činnost při uzavírání smluv o dílo na periodickou údržbu společných částí domu a na jejich větší opravy a rekonstrukce 
 • zajišťování uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem, zastupování vlastníka v případě pojistných událostí 
 • zajišťování obstarání soudního vymáhání dluhů členů Společenství vlastníků prostřednictvím nezávislého advokáta nebo mimosoudního vymáhání dluhu prostřednictvím oprávněného subjektu 
 • vyřizování stížností, oznámení, podnětů